در سایه تلاش جهادی خادمان شهر طی 90 روز اتفاق افتاد