دسته: اخبار
بازدید: 695

روابط عمومی شهرداری اعلام کرد شهرداری طبق قانون وظیفه دارد خدماتی را در چهار چوب قانون به شهروندان عزیز ارایه نماید

واین خدمات در قانون تعریف شده وقانون گذار تدابیر لازم را اندیشیده تا حقوق شهروندی رعایت گردد.وشهرداری بابت بسیاری از خدمات عمومی هیچ هزینه ای را از شهروندان در یافت نمی نماید مانند استفاده از پارکها ، حفظ و نگهداری فضاهای سبزشهری وبلوارها ، روشنایی معابر ، رفت و روب ، ایجاد پیاده روهای عمومی وغیره ... لکن یک سری خدمات شهرداری مانند آسفالت کوچه های کمتر از ۱۶ متر حفظ و نگهداری آسفالت شهری بایستی طبق ضوابط با همیاری شهروندان عزیز صورت گیرد که برای انجام آن هم مراحلی در نطر گرفته است که بدین شرح می باشد.
 متقاضیان اعم از فردی یا جمعی بایستی درخواست کتبی خود را به دفتر شهردار یا جانشین وی تسلیم دارند وپس از دستور کتبی شهردارتوسط واحد مربوطه برابر ضوابط تعیین شده درخواست متقاضی در ردیف اقدام قرار می گیرد .
آنچه در این موضوع مهم می باشداین است که در هیچ کجای قانون ذکر ننموده که شهرداری طبق نظرات شهروندان در رسانه ها ویا فضای مجازی اقدام نماید . کما اینکه این گونه شهروندان آخرین راه و غیر منطقی ترین راه را انتخاب می نمایند که گاها ادارات برای حفظ جایگاه حقوقی خود پاسخ آن را نمی تواند پس از طی شدن مراحل اداری تهیه نماید بعضا این اقدامات یا نا آگاهانه انجام می شود یا آگاهانه! اگر نا آگاهانه باشد که باید برای آن شهروند تاسف خورد که چرا به ضوابط اداری آشنایی ندارد. واگر آگاهانه باشد مسلم است که این اقدام با هدفی صورت می گیردکه اگر هدف اقدام کننده جنبه تخریبی یا خدشه دار کردن آن اداره یا اعمال غرض باشد آن اداره می تواند برای حفظ جایگاه حقوقی خود موضوع را از طریق مقامات قضایی پیگیری نماید.

از جاییکه رعایت قانون بهترین عمل برای حفظ ضوابط ومقررات می باشد لذا درج مطالب در رسانه ها و فضاهای مجازی قبل از ابلاغ به اداره مرتبط کاملا کارغیر قانونی و نادرستی است و می تواند برای اقدام کننده در بعضی جهات جنبه کیفری پیدا نماید. در این خصوص قانون گذار طرحی را به تصویب رسانده بنام طرح تکریم ارباب رجوع در این راستا ادارت را مکلف نموده تا در چهارچوب ضوابط در اولین زمان ممکن پاسخ ارباب رجوع چه مثبت وچه منفی داده شوددر این راستا خط تلفنی هم با شماره ۱۳۷ در شهرداریهای سراسر کشور قرار داده تا آندسته از شهر وندان عزیزیکه مشغله کاری دارند ودوست دارن مشکلات محله خود را برطرف نمایند با این خط تماس حاصل نمایند . این مسئله  نه تنها جنبه کیفری ندارد بلکه حقی است که قانون گذار برای حقوق شهروندی قائل شده تا شهروندان عزیز با خیال راحت مسائل خود را طرح نمایند . فلذا طرح مسایل مرتبط به مشکلات شهری شهروندان در شهرداری اسفراین به دوروش انجام میگیرد یک بوسیله درخواست کتبی اداری و دوم بوسیله تماس با تلفن 137 لذا تاکیدا توصیه می شود از این دوروش استفاده فرمایید تا نه مشکلی برای شما ونه مشکلی برای اداره اقدام کننده ایجاد شود. وقتی این موضوع مورد بررسی قرا ر می گیرد متوجه می شویم قانون گذار بخاطر جلو گیری از افراد سود جو و فرصت طلب تمهیدات لازم را دیده تا امنیت جامعه نیز حفظ گرددوجلو سوء استفاده گران نیز بسته شود.  لذا طرح مسائل در فضای مجازی جایگاه قانونی ندارد و توصیه می شود، شهروندان عزیز از آن روش استفاده ننمایند .

 

 


بازدید امروز8
نفربازدید جاری37492