دسته: اطلاعیه های شهرداری
بازدید: 1611

اسامی اعضای شورای اسلامی شهر اسفراین

 اولین دوره شورای اسلامی شهر اسفراین در سال 1378 تشکیل وتا سال 1382 ادامه پیدا کرد واعضای آن بشرح ذیل می باشند :

تعداد اعضا پنج نفر

نام اعضا :  فریدون فلاح ،  مهدی محسنی ،ملک فیصل ملکی ، عیسی دانایی هژبر ، معصومه طیبی

شهر داران این دوره :

سمت

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تاریخ شروع خدمت

تاریخ خاتمه خدمت

شهردار اسفراین

سید علی اکبر پرویزی

لیسلنس

28/3/1377

31/2/1379

سرپرست شهرداری

حسن نامنی (کارمند شهرداری )

دیپلم

1/3/1379

5/5/1379

شهردار اسفراین

احمد حیدری

فوق لیسانس

6/5/1379

15/7/1380

سرپرست شهرداری

قنبر همراه

دیپلم

16/7/1380

20/9/1380

شهردار اسفراین

غلامحسن حسین زاده

لیسانس

21/9/1380

ادامه داشت

 

دوره دوم شورای شهر اسفراین از سال 1382 شروع وتا سال 1386 ادامه پیدا کرد :

تعداد اعضا پنج نفر

نام اعضا : مصطفی باغی کشتان ، محمد تقی جباری ، عیسی دانایی هژبر ، ملک فیصل ملکی ، مهری تشکری

در این دوره با استعفای تعدادی از اعضا افراد عدل بدل هم به شورا راه یافتند که به شرح ذیل می باشند.

شهرداران این دوره

سمت

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تاریخ شروع خدمت

تاریخ خاتمه خدمت

شهردار اسفراین

غلامحسن حسین زاده

لیسانس

از دوره قبل

2/8/1384

سرپرست شهرداری

محمد تقی نامدار

دیپلم

3/8/1384

8/11/1384

شهردار اسفراین

رحیم ارجمندی

لیسانس

9/11/1384

16/11/1386

-----------------------
دوره سوم شورای شهر اسفراین از سال 1386 شروع وتا سال 1392 ادامه پیدا کرد:

تعداد اعضا پنج نفر

نام اعضا :  طلعت رگبار ، حسین تقوی ، حسین حسن آبادی ، نورا... دنیوی راد ، علی اکبر نوری

سمت

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تاریخ شروع خدمت

تاریخ خاتمه خدمت

سرپرست شهرداری

غلامعلی دانافر

فوق دیپلم

17/11/1386

4/12/1386

شهردار اسفراین

عیسی دانایی هژبر

فوق دیپلم

5/12/1386

20/10/1387

سرپرست شهرداری

محمد تقی نامدار

دیپلم

21/10/1387

24/1/1388

شهردار اسفراین

مسلم نوری

فوق لیسانس

25/1/1388

10/12/1389

سرپرست شهرداری

آقاي غلامعلي دانافر

فوق ديپلم

11/12/1389

3/4/1390

 شهرداراسفراین

آقاي محسن لعل قادري

ليسانس

4/4/1390

11/4/1391

سرپرست شهرداری

آقای غلامعلی دانافر

فوق دیپلم

12/4/1391

20/5/1391

شهرداراسفراین

عیسی دانایی هژبر

فوق دیپلم

21/5/1391

11/6/1392

  دوره چهارم شورای شهر اسفراین از سال 1392 شروع وتا سال 1396 ادامه پیدا کرد :

تعداد اعضا 9نفر

نام اعضا : شمسعلی شعبانیان ، طلعت رگبار ، مسلم غلامی ، علی انصاری فر ، مهدی استیری ، نورا... دنیوی راد ، ابراهیم بابایی ، علیرضا حسین آبادی ، علی اکبر نوری

 

سمت

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تاریخ شروع خدمت

تاریخ خاتمه خدمت

سرپرست شهرداری

نصرت اله احمدی

لیسانس

12/6/1392

3/9/1392

شهردار اسفراین

هادی زارعی

فوق لیسانس

4/9/1392

9/3/1395

سرپرست شهرداری

نصرت اله احمدی

لیسانس

10/3/1395

9/4/1395

شهردار اسفراین

مسلم نوری

فوق لیسانس

10/4/1395

دردور پنجم هم ادامه دارد

 

دور پنجم شورای شهر اسفراین از تاریخ 1396/6/1به شرح ذیل می باشد :

تعداد اعضا 7نفر

ابراهیم بابایی ، علیرضا حسین آبادی ، سلیمان غفاری ،  سرکار خانم رگبار، شمسعلی شعبانیان ، حسین عاقبتی ، عیسی دانایی هژبر

 

سمت   نام ونام خانوادگی  مدرک تحصیلی 

تاریخ شروع خدمت 

تاریخ خاتمه خدمت 
شهردار اسفراین  مسلم نوری  فوق لیسانس 

1395/4/10

1397/7/2
سرپرست شهرداری رمضانعلی ایماندار  لیسانس 

1397/7/3

ادامه دارد 

 


بازدید امروز3
نفربازدید جاری52850