مدیر واحد فضای سبز شهرداری اسفراین اقدامات واحد تحت مدیریت خود را به شرح ذیل تریح کرد 

گزارش کاری مدیریت فضای سبز شهرداری اسفراین از تیرماه 95 تا 96

 

ردیف

عنوان

اقدامات انجام شده

حجم کار

هزینه (ریال)

 هزینه کل      (میلیون ریال)

 
 

1

بهسازی پارک ها و ایجاد فضای سبز

ایجاد فضای سبز بوستان شهدای منا

3100 متر مربع

40,000,000

1,050

 

ایجاد فضای سبز پارک دانشجو

 4500 مترمربع

450,000,000

 

ایجاد فضای سبز پارک شهروند

 2500 مترمربع

250,000,000

 

ایجاد فضای سبز پارک قائم

2500 مترمربع

260,000,000

 

ایجاد فضای سبز پارک محله ای استاداسفراینی

750 متر مربع

50,000,000

 

2

طرح تفکیک آب فضای سبز با سیستم های  آبیاری نوین فضای سبز

اجرای آبیاری زیرسطحی کم فشاردرختان حاشیه خیابان خرمشهر( طرح پایلوت )

500 متر

70,000,000

1,140

 

اجرای آبیاری تحت فشار(سیستم بارانی مخفی شونده )بوستان شهدای منا

 7500متر مربع

120,000,000

 

اجرای آبیاری تحت فشار(سیستم بارانی مخفی شونده )پارک جدید دانشجو

12950 مترمربع

250,000,000

 

اجرای آبیاری تحت فشار(سیستم بارانی )پارک قائم

4000 متر مربع

700,000,000

 

3

حفر چاه عمیق

اخذ مجوز و حفاری چاه عمیق جایگزین چاه بهشت زهرا

1 حلقه

350,000,000

350

 
             
             

تولیدات واحد فضای سبز-در جهت خودکفایی تولید گل و گیاه و درآمد زایی

 

ردیف

عنوان

اقدامات انجام شده

حجم کار

ارزش ریالی

 جمع کل    (میلیون ریال)

 
 

1

تولیدات گل و گیاه در پارک قائم

تولید گلهای فصلی گلدانی

150000 گلدان

1,200,000,000

1,600

 

تولید گل دائمی، آپارتمانی و درختچه ای

6000 گلدان

300,000,000

 

تولید خزانه گلهای فصلی پاییزه و بهاره

2000 متر مربع

100,000,000

 
             
             
     

مدیریت فضای سبز-قاسم نیک گفتار