با تصویب شورای اسلامی شهر کلیه عوارضات شهرداری اسفراین مشمول 30درصد تخفیف خواهد شد. 

 

بازدید امروز7
بازدید جاری53728