دسته: اطلاعیه های شهرداری
بازدید: 3713

آگهی مزایده فروش زمین- نوبت اول

شهرداری اسفراین در نظر دارد به استناد بند 8 مصوبه شماره 573 مورخه 16/8/1395 شورای اسلامی شهر اسفراین نسبت به فروش ده قطعه زمين متعلق به خود، از طريق مزايده عمومی و کتبی به شرح جدول ذيل اقدام نمايد.لذا كليه متقاضيان مي­توانند تا پایان ساعت اداری روز چهار شنبه مورخه25/12/1395جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط مزایده به واحد امور قراردادها و پیمانهای شهرداری اسفراین مراجعه و پس از دریافت اسناد و مدارک مربوطه و تکمیل آن، قیمت پیشنهادی خود را به همراه فیش واریزی بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده شهرداری به شماره 0105300550005 نزد بانک ملی شعبه مرکزی اسفراین یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل ٣ ماه از تاریخ بازگشایی پيشنهادات و قابل تمدید برای سه ماه دیگر باشد، در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نماید.

ردیف

آدرس ملک

کاربری

شماره قطعه

مساحت (مترمربع)

قیمت پایه به ازای هر مترمربع (ریال)

مبلغ سپرده تضمین(ریال)

1

حاشیه گذر 35 متری رودکی و گذر 8 متری شمالی

مسکونی

1

194

7.000.000

67.900.000

2

حاشیه گذر 35 متری رودکی و گذر 8 متری شمالی

مسکونی

2

194

7.000.000

67.900.000

3

حاشیه میدان شورا

مسکونی-تجاری

1

227.31

مسکونی7.000.000

مسکونی و تجاری10.000.000

113.655.000

4

حاشیه میدان شورا

مسکونی-تجاری

2

252.13

مسکونی7.000.000

مسکونی و تجاری10.000.000

126.065.000

5

حاشیه میدان شورا

مسکونی-تجاری

3

230.57

مسکونی7.000.000

مسکونی و تجاری10.000.000

115.285.000

6

حاشیه میدان شورا

مسکونی-تجاری

4

220.06

مسکونی7.000.000

مسکونی و تجاری10.000.000

110.030.000

7

حاشیه میدان شورا

مسکونی-تجاری

5

221.35

مسکونی7.000.000

مسکونی و تجاری10.000.000

110.675.000

8

حاشیه میدان شورا

مسکونی-تجاری

6

200.42

مسکونی7.000.000

مسکونی و تجاری10.000.000

100.210.000

9

حاشیه میدان شورا

مسکونی-تجاری

7

200.73

مسکونی7.000.000

مسکونی و تجاری10.000.000

100.365.000

10

حاشیه میدان شورا

مسکونی-تجاری

8

200.15

مسکونی7.000.000

مسکونی و تجاری10.000.000

100.075.000

 


بازدید امروز3
نفربازدید جاری52850