اطلاعیه

⭕️ نرخ جابه جایی مسافران با تاکسی تلفنی شهر اسفراین افزایش یافت

🔹 به اطلاع شهروندان محترم اسفراین می رساند بر اساس مصوبه ۱۹۰ تاریخ ۲۸/ ۴/ ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر و تاییدیه شماره ۱۰۰۲/ ۱ / ۴۱۲۴ تاریخ
۱۰/ ۵/ ۱۴۰۰ هیات انطباق مصوبات با قوانین و مقرارات
نرخ کرایه تاکسی تلفنی اسفراین در سال ۱۴۰۰ به شرح مندرج در جدول فوق افزایش یافته است

🔹شهروندان محترم‌ میتوانند برای رسیدگی به شکایات در این حوزه با شماره ۱۳۷ شهرداری اسفراین یا شماره ۳۷۲۲۲۶۱۱_۳۷۲۳۹۴۱۱
تماس بگیرند

#شهرداری_اسفراین
@esfarayen_khabar
#shahrdary_esfarayen