بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری اسفراین در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه ذیل ازطریق استعلام به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

  • واگذاری باغ کوثر( پارک بانوان) ( شامل نگهبانی ،آبیاری و نگهداری ، وجین ، نظافت و کافی شاپ ) به مساحت 5700 مترمربع کل قرارداد 2160،000،000 میلیون ریال به مدت یکسال

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  ( خرید جزئی ومتوسط) مراجعه و ضمن دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری 22/08/1400 پیشنهادات خود را از طریق سامانه فوق ارائه نمایند.