آگهی استعلام
بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری اسفراین در نظر دارد. یک دستگاه جرثقیل 4 تنی با کفی به صورت ساعتی را از طریق استعلام با اشخاص حقیقی به صورت استیجاری به مدت یکسال قرارداد منعقد نماید.