آگهی استعلام
بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساندشهرداری اسفراین در نظر دارد عملیات جمع آوری وحمل زباله وجمع آوری و حمل نخاله سطح شهر به شرح ذیل را از طریق استعلام
واگذار نماید.
-1 تعداد 7 دستگاه کامیونت جهت جمع آوری و حمل زباله شب
-2 تعداد یک دستگاه کامیونت بهمراه دو نفر کارگر جهت جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر در روز
-3 تعداد دو دستگاه ماشین مکانیزه حمل زباله جهت تخلیه سطل های زباله سطح شهر در روز
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات خرید جزئی ( www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس ومتوسط( مراجعه و ضمن دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری 5/11/1400 پیشنهادات خود را از طریق سامانه فوق ارائه نمایند.  

 شماره تلفن تماس 058-37222611 الی 15
رحیم ارجمندی – شهردار اسفراین

بازدید امروز186
بازدید جاری272884