آگهی استعلام
بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساندشهرداری اسفراین در نظر دارد عملیات جمع آوری وحمل زباله وجمع آوری و حمل نخاله سطح شهر به شرح ذیل را از طریق استعلام
واگذار نماید.
-1 تعداد 7 دستگاه کامیونت جهت جمع آوری و حمل زباله شب
-2 تعداد یک دستگاه کامیونت بهمراه دو نفر کارگر جهت جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر در روز
-3 تعداد دو دستگاه ماشین مکانیزه حمل زباله جهت تخلیه سطل های زباله سطح شهر در روز
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات خرید جزئی ( www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس ومتوسط( مراجعه و ضمن دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری 5/11/1400 پیشنهادات خود را از طریق سامانه فوق ارائه نمایند.  

 شماره تلفن تماس 058-37222611 الی 15
رحیم ارجمندی – شهردار اسفراینآگهی استعلام
بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری اسفراین در نظر دارد. یک دستگاه جرثقیل 4 تنی با کفی به صورت ساعتی را از طریق استعلام با اشخاص حقیقی به صورت استیجاری به مدت یکسال قرارداد منعقد نماید.

آگهي مزايده مجدد واگذاري نصب لايت باكس

بازدید امروز171
بازدید جاری222276