۲۹ خرداد ۱۴۰۳

شهرداری اسفراین

۲۹ خرداد ۱۴۰۳

آگهی تجدید نوبت اول مزایده عمومی شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین در نظر دارد نسبت به فروش سه قطعه زمین به استناد بند 8 مصوبه شماره 1008 مورخ 1401/12/10 شورای اسلامی شهر اسفراین با مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبی عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از […]

آگـــــهی تجدید استعلام جمع آوری وحمل زباله و جمع آوری و حمل نخاله سطح شهر

دینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری اسفراین در نظر دارد عملیات جمع آوری وحمل زباله و جمع آوری و حمل نخاله سطح شهر به شرح ذیل را از طریق استعلام واگذار نماید. 1- تعداد 7 دستگاه کامیونت جهت جمع آوری و حمل زباله شب 2- تعداد یک دستگاه کامیونت بهمراه یک نفر […]

آگهی استعلام جمع آوری و حمل زباله

آگـــــهی استعلام بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری اسفراین در نظر دارد عملیات جمع آوری وحمل زباله و جمع آوری و حمل نخاله سطح شهر به شرح ذیل را از طریق استعلام واگذار نماید. ۱_ تعداد ۷ دستگاه کامیونت جهت جمع آوری و حمل زباله شب ۲_ تعداد یک دستگاه کامیونت به […]

آگهی نوبت اول مزایده عمومی شهرداری اسفراین

آگهی نوبت اول مزایده عمومی شهرداری اسفراین شهرداری اسفراین در نظر دارد نسبت به فروش سه قطعه زمین به استناد بند 8 مصوبه شماره 1008 مورخ 10/12/1401 شورای اسلامی شهر اسفراین با مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبی عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه […]