۲۲ تیر ۱۴۰۳

شهرداری اسفراین

۲۲ تیر ۱۴۰۳

آگهی تجدید نوبت اول مزایده عمومی شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین در نظر دارد نسبت به فروش سه قطعه زمین به استناد بند 8 مصوبه شماره 1008 مورخ 1401/12/10 شورای اسلامی شهر اسفراین با مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبی عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از […]

آگـــــهی تجدید استعلام جمع آوری وحمل زباله و جمع آوری و حمل نخاله سطح شهر

دینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری اسفراین در نظر دارد عملیات جمع آوری وحمل زباله و جمع آوری و حمل نخاله سطح شهر به شرح ذیل را از طریق استعلام واگذار نماید. 1- تعداد 7 دستگاه کامیونت جهت جمع آوری و حمل زباله شب 2- تعداد یک دستگاه کامیونت بهمراه یک نفر […]

آگهی استعلام جمع آوری و حمل زباله

آگـــــهی استعلام بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری اسفراین در نظر دارد عملیات جمع آوری وحمل زباله و جمع آوری و حمل نخاله سطح شهر به شرح ذیل را از طریق استعلام واگذار نماید. ۱_ تعداد ۷ دستگاه کامیونت جهت جمع آوری و حمل زباله شب ۲_ تعداد یک دستگاه کامیونت به […]

آگهی نوبت اول مزایده عمومی شهرداری اسفراین

آگهی نوبت اول مزایده عمومی شهرداری اسفراین شهرداری اسفراین در نظر دارد نسبت به فروش سه قطعه زمین به استناد بند 8 مصوبه شماره 1008 مورخ 10/12/1401 شورای اسلامی شهر اسفراین با مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبی عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه […]

آگهی تجدید مزایده میدان دام

آگهی تجدید مزایده   بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری اسفراین در نظر دارد خدمات میدان دام را از طریق مزایده  به شرح ذیل واگذار نماید.   خدمات میدان دام  مبلغ اجاره ماهیانه 260.000.000 ریال به مدت یکسال     متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت […]

آگـــــهی مزایده خدمات میدان دام

آگـــــهی مزایده   بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری اسفراین در نظر دارد خدمات میدان دام را از طریق مزایده  به شرح ذیل واگذار نماید.   خدمات میدان دام  مبلغ اجاره ماهیانه 340.000.000 ریال به مدت یکسال     متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) […]

آگهی مناقصه پارک بانوان

بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری اسفراین در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه ذیل ازطریقاستعلام به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. 1- واگذاری باغ کوثر( پارک بانوان) ( شامل نگهبانی ،آبیاری و نگهداری ، وجین ، نظافت و کافی شاپ ) به مساحت 5700 مترمربع کل قرارداد 4.320 میلیون ریال […]

آگهی مزایده نوبت دوم عمومی شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین در نظر دارد از محل اعتبارات جاری شهرداری پروژه  ذیل را از طریق مناقصه عمومی وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد […]

آگهی تجدید مناقصه نوبت اول عمومی شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین در نظر دارد از محل اعتبارات جاری شهرداری پروژه  ذیل را از طریق مناقصه عمومی وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد […]

آگهی مناقصه نوبت اول عمومی شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین در نظر دارد از محل اعتبارات جاری شهرداری پروژه  ذیل را از طریق مناقصه عمومی وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد […]