آگهی مناقصه نوبت اول عمومی شهرداری اسفراین

 آگـــــهی تجدید مزایده

بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری اسفراین در نظر دارد تعداد یک دستگاه نیسان کمپرسی را ازطریق استعلام از اشخاص حقیقی یا حقوقی اجاره نماید.شهرداری اسفراین در نظر دارد کلیه امور مربوط به عملیات ساخت و نصب سوله اسکلت فلزی

 با مشخصات ذیل از طریق استعلام به اشخاص حقوقی واگذار نماید.آگـــــهی تجدید مزایدهآگهي استعلام واگذاري باغ كوثر