۰۲ خرداد ۱۴۰۳

شهرداری اسفراین

۰۲ خرداد ۱۴۰۳

آگهی تجدید نوبت اول مزایده عمومی شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین در نظر دارد نسبت به فروش سه قطعه زمین به استناد بند 8 مصوبه شماره 1008 مورخ 1401/12/10 شورای اسلامی شهر اسفراین با مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبی عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ( مزایده) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .

لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اطلاع از شرایط واخذ اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/11/14 به سامانه فوق مراجعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *