۲۲ تیر ۱۴۰۳

شهرداری اسفراین

۲۲ تیر ۱۴۰۳

آگهی نوبت اول مزایده عمومی شهرداری اسفراین

آگهی نوبت اول مزایده عمومی شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین در نظر دارد نسبت به فروش سه قطعه زمین به استناد بند 8 مصوبه شماره 1008 مورخ 10/12/1401 شورای اسلامی شهر اسفراین با مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبی عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ( مزایده) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اطلاع از شرایط واخذ اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 20/10/1402 به سامانه فوق مراجعه نمایند.

ردیف آدرس ملک کاربری مساحت (مترمربع) قیمت پایه به ازای هر مترمربع(ریال ) مبلغ تضمین (ریال )
1 فروش قطعه شماره 7 خیابان انقلاب ،کوچه شهید خلیلی ، پشت مصالح فروشی کریمی مسکونی 200 40.000.000 400.000.000
2 قطعه شماره 8 خیابان انقلاب ، کوچه شهید خلیلی، پشت مصالح فروشی کریمی مسکونی 200 40.000.000 400.000.000
6 قطعه شماره 9 خیابان انقلاب ، کوچه شهید خلیلی ، پشت مصالح فروشی کریمی مسکونی 200 40.000.000 400.000.000

1- تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهادات وقابل تمدید برای 3 ماه دیگر باشد. یا واریز مبلغ تضمین به شماره حساب 0105300550005 شهرداری نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) اسفراین
2- آخرین مهلت تحویل اسناد وپیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 30/10/1402
3- تاریخ بازگشایی پاکتها ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 01/11/1402 در محل شهرداری اسفراین
4- اعتبار پیشنهادها 1 ماه .
5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
6- برنده مزایده بایستی ظرف مدت7 روز کاری کل مبلغ زمین را به حساب شهرداری واریز و درغیراینصورت با ضبط سپرده وی معامله با نفر دوم انجام خواهد شد. همچنین در صورت عدم واریز مبلغ زمین توسط برندگان دوم و سوم سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
7- سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
8- ضمنا قطعات قابل فروش با قولنامه عادی واگذار میشود.
9- آدرس مزایده گذار : خراسان شمالی – اسفراین – خیابان امام خمینی (ره) شهرداری اسفراین شماره تلفن 15-37222611-058

رحیم ارجمندی – شهردار اسفراین

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *